Regulamin


Regulamin serwisu internetowego „przeslij.com”


Serwis internetowy „przeslij.com” (zwany dalej „Serwisem”) działający pod domeną przeslij.com udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

§1 Definicje


1. Administrator - właściciel serwisu przeslij.com. Firma MatMedia Mateusz Maniecki z siedzibą w Krakowie 31-124, ul. Dolnych Młynów 3 lok. 1, NIP 6783137390, REGON 363348733, adres e-mail: [email protected].
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną https://przeslij.com.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, według przepisów kodeksu cywilnego. Definicja ta obejmuje podmioty korzystające ze wszystkich rodzajów kont użytkownika, oferowanych przez Usługodawcę.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
5. Plik – wszelkie dane umieszczane przez Użytkowników w Serwisie Administratora, w związku z korzystaniem z Usługi za pomocą Serwisu - treść cyfrowa, oznaczająca dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej m.in. program komputerowy, aplikacja, muzyka, nagranie wizualne lub teksty.
6. Hosting – udostępnienie Użytkownikowi miejsca na Pliki w/na serwerach Administratora.
7. Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Administratora, zawierający informacje o Użytkowniku.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na podstronie Serwisu umożliwiający utworzenie Konta użytkownika w Serwisie.

§2 Postanowienia ogólne


1. Administrator zobowiązany jest do świadczenia usług na rzecz Użytkownika na warunkach określonych poprzez Regulamin.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami życia społecznego.
3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
4. Aby Użytkownik mógł skorzystać z Serwisu wymagane jest spełnienie następujących technicznych warunków:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
5. Użytkownik może ponosić opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych. Administrator Serwisu nie odpowiada za opłaty naliczone podczas korzystania z Serwisu poprzez operatora usług internetowych Użytkownika.

§3 Rejestracja w Serwisie


1. Rejestracja w Serwisie dokonywana jest na podstawie uzupełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracji konta dostępnego na odpowiedniej stronie Serwisu.
2. Użytkownik wypełniający Formularz rejestracji zobligowany jest do podania tylko i wyłącznie informacji prawdziwych.
3. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacje jego treść - akceptacja regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji.
4. Po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracji konta i potwierdzenia prawdziwości wprowadzonych danych (w szczególności adresu e-mail, poprzez wysłanie linku aktywacyjnego), na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość zawierająca informacje na temat Konta Użytkownika w niniejszym Serwisie.
5. Po dokonaniu aktywacji Konta użytkownika zgodnie z wiadomością e-mail, o której mowa w ust. 4, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
6. Usługi o których mowa w ust. 5, świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu niniejszego Serwisu.
7. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
8. Zabronione jest, by Użytkownik w jakikolwiek sposób udostępniał Konto użytkownika osobom nieupoważnionym, czy też osobom trzecim do działania w imieniu Użytkownika.
9. Użytkownikowi zabronione jest zbycie (sprzedaż, użyczanie) Konta użytkownika innym podmiotom.
10. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§4 Hosting plików


1. Użytkownik, który dokonał poprawnej rejestracji a tym samym uzyskał dostęp do Konta Użytkownika może korzystać z usługi hostingu plików dostarczanej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulamin Serwisu.
2. Administrator udostępnia dwa rodzaje kont Użytkownika:
a. Konto darmowe - nieodpłatne, z pewnymi ograniczeniami
b. Konto premium – odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie (https://przeslij.com/upgrade/2).
3. Użytkownik w celu skorzystania z usługi hostingu loguje się na swoje Konto użytkownika z wykorzystaniem danych do logowania (nazwa użytkownika i hasło) podanych podczas dokonywania Rejestracji konta w Serwisie.
4. Po udanym zalogowaniu na Konto użytkownika, Użytkownik ma możliwość przesyłania plików za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w Serwisie pod przyciskiem Wyślij plik lub korzystając z metody zaznaczenia pliku na swoim urządzeniu oraz przeciągnięcia i upuszczenia pliku na stronę widoczną po zalogowaniu do Konta użytkownika (metoda przeciągania i upuszczania dostępna wyłącznie dla Użytkowników korzystających z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Google Chrome, czy Safari na systemach MacOS).
5. Przesyłany przez Użytkownika plik musi być zgodny z paramentami określonymi niniejszym Regulaminem. Plik niezgodny z paramentami zostanie odrzucony i Użytkownik nie będzie posiadał możliwości jego wysłania.
6. Dostęp do pełnego zarządzania plikami posiada wyłącznie Użytkownik, który dokonał ich poprawnego przesłania.
7. Dostęp do plików oraz ich przetwarzanie dostępne jest wyłącznie po zalogowaniu do Konta użytkownika z wykorzystaniem danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło).
8. Użytkownik może udzielić dostępu do wybranego pliku osobom trzecim poprzez wygenerowanie i przekazanie tym osobom adresu URL po użyciu którego dane osoby będą miały możliwość pobrania pliku na swoje urządzenie.
9. Użytkownik nie może zamieszczać na Koncie użytkownika plików w jakimkolwiek stopniu naruszających prawa innych osób, prawa innych podmiotów, firm, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami życia społecznego. W szczególności zabrania się umieszczania plików, które:
a) nawołują do popełnienia czynu zabronionego lub zachwalają popełnienie takiego czynu,
b) obrażają uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu religijnego lub miejsca służącego kultywowania danej religii,
c) pomawiają inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
e) znieważają, zniesławiają, obrażają inne osoby a także działania godzące w dobre imię tych osób,
f) propagują lub nawołują do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
g) naruszają prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
h) mają charakter bezprawny,
i) zawierają odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych (strony typu phishing),
10. Użytkownikowi zabrania się do umieszczania plików zawierających złośliwe oprogramowanie (w tym wszelkie wirusy, robaki, trojany, programy szpiegujące (keylogger) oraz inne aplikacje i skrypty mające szkodliwe działanie) które mają służyć spowodowaniu awarii, usunięcia lub uszkodzenia oprogramowania lub zasobów technicznych Administratora, a także innych Użytkowników lub osób trzecich.
11. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek pliki w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
12. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4.1 Konto zwykłe


1. Użytkownik po dokonaniu rejestracji w Serwisie w ramach Konta użytkownika uzyskuje dostęp do usług hostingu z zastosowaniem ograniczeń (Konto darmowe).
2. W ramach Konta Darmowego Użytkownik:
a) posiada nałożony limit transferu przesyłania i pobierania pliku,
b) może przechowywać na Koncie użytkownika w jednym czasie pliki, których łączna wielkość nie przekracza 1TB,
c) może przesyłać plik, którego wielkość nie przekracza 10 GB (10240MB),
d) posiada limit w liczbie 1 pobieranych jednocześnie plików.
e) posiada limit w liczbie 2 pobranych pliku dziennie.
f) posiada limit prędkości pobierania w wysokości 100kb/s
3. Pliki Użytkownika umieszczone na Koncie Użytkownika w ramach Konta Darmowego są automatycznie usuwane po upływie 30 dni od momentu ich umieszczenia na Koncie użytkownika, chyba że w tym czasie zarejestrowano ruch związanych z plikami (pobranie pliku).
4. W przypadku Konta Darmowego Administrator Serwisu uprawniony jest do zamieszczania reklam na Koncie użytkownika.
5. Ograniczenia oraz limity, które zostały wskazane w niniejszym paragrafie ulegają zniesieniu w przypadku uzyskania przez Użytkownika Konta premium.

§4.2 Konto premium


1. Użytkownik posiadający aktywne Konto użytkownika może skorzystać z płatnych usług hostingu w ramach Konta premium zgodnie z ofertą dostępną w Serwisie (https://przeslij.com/upgrade/2).
2. Dostęp do usług oferowanych w Serwisie w ramach Konta premium udzielany jest Użytkownikowi po dokonaniu przez niego zapłaty zgodnie z aktualnym cennikiem za pośrednictwem systemu płatności TPay.
3. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT za zakupiony dostęp do usług w Serwisie w ramach Konta premium jest zobowiązany do przesłania takiego żądania Administratorowi na jego adres e-mail ([email protected]) w terminie 14 dni od momentu dokonania zapłaty za usługę. Wiadomość przesłana przez Użytkownika powinna zawierać dane niezbędne do wystawienia faktury. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu i przesłanie jej przez Administratora w formie elektronicznej (jako plik PDF) na adres e-mail uwidoczniony na Koncie użytkownika.
4. W ramach Konta premium Użytkownik:
a) może przesyłać i pobierać pliki z maksymalną dopuszczalną oferowaną przez swojego dostawcę usług sieciowych bądź Administratora Serwisu prędkością przesyłu (upload) oraz pobierania (download) danych,
b) może przechowywać na Koncie użytkownika pliki bez limitu łącznej ich wielkości,
c) może przesyłać plik, którego wielkość nie przekracza 20 GB (20480MB),
d) może pobierać jednocześnie nieograniczoną liczbę plików,
e) nie posiada limitu prędkości pobierania - prędkość zależna jest od dyspozycji łącza serwerowni w której znajduje się Serwis oraz łącza jakim dysponuje Użytkownik oraz jego dostawca usług sieciowych
f) w ramach Konta użytkownika nie otrzymuje reklam zamieszczanych przez Administratora.
5. Pliki Użytkownika przechowywane w ramach Konta Premium są automatycznie usuwane po upływie 90 dni od momentu ich umieszczenia na Koncie użytkownika, chyba że w tym czasie zarejestrowano ruch związanych z plikami (pobranie pliku)
6. Po zakończeniu okresu na który został wykupiony dostęp do usług w ramach Konta premium, Użytkownik jest uprawniony do zakupu dostępu na kolejny okres (przedłużenia Konta premium).
7. Po zakończeniu okresu na który został wykupiony dostęp do usług w ramach Konta premium, w przypadku nieprzedłużenia Konta premium, Użytkownik otrzymuje dostęp do usług w ramach Konta Darmowego (zgodnie z warunkami zawartymi w §4.1).

§5 Program partnerski


1. By skorzystać z Programu Partnerskiego Użytkownik musi posiadać konto w serwisie - konto można założyć poprzez Rejestrację w Serwisie.
2. Po zakończeniu rejestracji w Serwisie Program Partnerski jest automatycznie uruchamiany dla każdego Użytkownika.
3. Użytkownik posiadający konto w Serwisie otrzymuje wynagrodzenie w ramach Programu Partnerskiego za kompletne pobrania swoich plików określone zgodnie z tabelą dostępną w zakładce Programu Partnerskiego (https://przeslij.com/account/rewards) - dane podane w tabeli dotyczą danej ilości pobrań za którą przysługuje stosowna gratyfikacja - jest to tak zwane PPD, czyli Pay Per Download. Zliczane jest każde pobranie, gdzie 1 pobranie to 1/1000 kwoty podanej w tabeli zarobków.
4. Użytkownik posiadający konto w Serwisie otrzymuje wynagrodzenie w ramach Programu Partnerskiego za afilację poprzez swój specjalny link dostępny w panelu Programu Partnerskiego. Każdemu Użytkownikowi poprzez którego plik bądź link inny Użytkownik zakupił Konto Premium przysługuje 20% kwoty zakupu konta danego Użytkownika. Jest to rozliczenie tzw. PPS czyli Pay Per Sale. Pliki cookies po otwarciu linku afilacyjnego bądź linku do pliku zachowywane są przez okres 7 dni.
5. W ciągu 24h jedno IP pobierającego plik może wygenerować maksymalnie 0.3zł zarobku w zakresie Programu Partnerskiego w rozliczeniu Pay Per Download.
6. Użytkownik może wypłacić swoje środki poprzez panel Programu Partnerskiego gdy stan jego konta osiągnie minimum 20zł.
7. Wypłata środków z Programu Partnerskiego realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayPal jak i za pomocą przelewów bankowych do 14 dni roboczych od momentu jej zlecenia.
8. Użytkownikowi zabrania się wielokrotnego pobierania swoich plików tudzież wielokrotnej rejestracji kont ze swojego linku afilacyjnego. Wszelkie takie działania mogą skutkować odłączeniem Użytkownika od Programu Partnerskiego, brakiem wypłaty zgromadzonych środków w Programie Partnerskim jak i dożywotnim zawieszeniem Konta w Serwisie.
9. Program partnerski powstał w celu nagradzania użytkowników dzielących się legalnymi plikami i nie może być wykorzystywany w innych celach. W przypadku wykorzystywania Programu Partnerskiego w innych celach Administrator zastrzega prawo do zawieszenia wypłat Użytkownikowi
10. Użytkownik zobowiązany jest do rozliczenia podatkowego we własnym zakresie przychodu z Programu Partnerskiego. Administrator nie świadczy w tym pomocy ani nie wyręcza w tym Użytkownika
11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Programu Partnerskiego.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w zasadach Programu Partnerskiego w każdej chwili, gdzie przy takowej zmianie zobowiązany jest o tym poinformować Użytkownika.

§6 Odpowiedzialność


1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej i/lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze plików (danych) umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych plików (danych) informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do plików (danych). Administrator poinformuje również podmiot zgłaszający o usunięciu możliwości dostępu do wskazanych plików (danych).
3. W przypadku gdy dostęp do plików (danych) został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do plików.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych plików. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone pliki, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
7. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§7 Postępowanie reklamacyjne


1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres [email protected].
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji (wskazanie problemu) wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
3. Reklamacja powinna być złożona w terminie maksymalnie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
4. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia, czy też odrzucenia reklamacji Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail.

§8 Własność intelektualna


Wszelkie treści, informacje zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.

§9 Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Serwisu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed zaplanowaną zmianą w Regulaminie.
2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu. W przypadku posiadania przez Użytkownika dostępu do usługi płatnej, okres jej obowiązywania zostaje przedłużony o czas proporcjonalny do okresu, w którym ze względu na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie mógł korzystać z opłaconych usług.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 19 października 2019 r.
7. Ostatnia aktualizacja regulaminu : 5 marca 2023 r.